Kondratowicz Transport

Regulamin

Regulamin

§ 1
Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 2. Usługodawca – forma prawna przedsiębiorstwa pod nazwą Marcin Kondratowicz Transport, z siedzibą w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 99, NIP: 7393116162, REGON: 280196629.

 3. Klient – każda osoba, która zawarła ze Usługodawcą umowę poprzez złożenie zamówienia.

 4. Usługa – asortyment prezentowany na stronie kondratowicztransport.pl, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 6. Regulamin – regulamin Strony Internetowej https://kondratowicztransport.pl który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1219);

 7. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą;

 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej, umożliwiający złożenie Rezerwacji, w tym sposobu dostawy i płatności;

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony internetowej;

 10. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies.


§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży usług znajdujących się w ofercie Strony internetowej za ceny wskazane w odpowiednich podstronach Strony internetowej.

 2. Strona internetowa prowadzi internetową sprzedaż usług transportowych.

 3. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Ceny usług znajdujących się w asortymencie Strony internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji oferty Strony internetowej, cen usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych usług.

 5. Dokonanie rezerwacji na Stronie internetowej może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania rezerwacji.


§ 3
Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Strony internetowej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.


§ 4
Kontakt
 1. Adres siedziby Usługodawcy Marcin Kondratowicz Transport, al. Piłsudskiego 99, 10-020 Olsztyn oraz adres do korespondencji: Marcin Kondratowicz Transport, al. Piłsudskiego 99, 10-020 Olsztyn.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@kondratowicztransport.pl

 3. Numer telefonu Usługodawcy: 600-955-422

 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 80 1090 2718 0000 0001 1664 2724 (SANTANDER BANK POLSKA).

 5. Klient może porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 8.00 do 18.00 codziennie.


§ 7
Oferowane metody płatności
 1. Klient może skorzystać z płatności przelewem na konto Usługodawcy.

 2. Szczegółowe informacje na temat metod płatności oraz cen znajdują się na stronie internetowej.


§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rejestracji za pomocą Formularza na Stronie internetowym.

 2. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku wpłaty na wskazane konto Sprzedawcy w wyznaczonym terminie Rezerwacja zostanie anulowana.


§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 7 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od anulowania rezerwacji.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 4. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.  Wyjątek stanowi anulowanie rezerwacji przez Klienta 48 godzin przed wykonywanym kursem, wówczas zwrot płatności nie jest wykonywany.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została przez Konsumenta użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U.2017 poz. 1063 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U.2017 poz. 1063 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 11
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Usługodawca – Marcin Kondratowicz Transport.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT – w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia na Stronie internetowej https://kondratowicztransport.pl, przyjęcia i realizacji zamówień rezerwacji, do biura rachunkowego – w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji.

 4. Przekazywanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, odbywa się tylko wtedy gdy jest to zgodne z celem, dla którego dane są zbierane przez Administratora.

 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

 8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej).

 9. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 10. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług lub produktów Administratora.
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Polityce Prywatności.

 11. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 12
Zmiana Regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.

 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przed dniem wejścia takiej zmiany w życie.

 4. Postanowienia ust. 1 – 3 powyżej stosuje się odpowiednio do regulaminów wszelkich promocji prowadzonych na Stronie internetowej.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są poprzez umieszczenie aktualnej treści Regulaminu na Stronie internetowej.

 7. Nieważność któregokolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które pozostają w pełni w mocy, ani też nie powoduje nieważności zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży.


§13
Postanowienia końcowe
 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://kondratowicztransport.pl jest założony przez Marcin Kondratowicz Transport z siedzibą w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 99, kod pocztowy: 10-020 Olsztyn, NIP: 7393116162, REGON: 280196629;

 2. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku polskim.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.

Top